Školní metodik prevence a kariérový poradce

Mgr. Hohlbergerová Dana

Kariérový poradce (KP) a zástupkyně školy

tel.: 266 724 457, 721 012 579
e-mail: hohlbergerova@sslvt.cz

Konzultační hodiny:

ŠPP každou středu 08:35 - 09:40

Sudý týden: st 07.50 - 08.55 KP

Lichý týden: st 07.50 - 08.55 KP  

Žádám o domluvení schůzky předem telefonicky nebo emailem.                  

V případě závažných problémů je osobní konzultace možná po individuální dohodě kdykoliv.

Standardní činnosti kariérového poradce

Mgr. Markéta Kumprechtová

Školní metodik prevence

tel.: 266 724 467
e-mail: kumprechtova.m@sslvt.cz

Konzultační hodiny:

ŠPP každou středu 08:35 - 09:40

Sudý týden: čt 11.40 - 12.20

Lichý týden: čt 11.40 - 12.20

On-line schránka důvěry viz sekce „kontakty“ (www.schranka-duvery.cz/92011b07)

Možnost konzultace či poradenského rozhovoru je i v době konání porad ŠPP. Rodiče si konzultace a pohovory sjednávají předem telefonicky.

Metodik prevence:

Učitel se speciálním postgraduálním vzděláním, který poskytuje poradenské služby a případnou okamžitou pomoc přímo ve škole.

Standardní činnosti metodika prevence na naší škole:

 • Vykonává činnosti metodické, koordinační, informační a poradenské.
 • Zpracovává a podílí se na realizaci Minimálního preventivního programu pro školu.
 • Metodicky vede činnost pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence sociálně patologických jevů.
 • Koordinuje spolupráci školy s orgány státní správy a samosprávy, které mají v kompetenci problematiku prevence sociálně patologických jevů.
 • Zajišťuje odborné besedy a kluby v rámci prevence sociálně patologických jevů.
 • Poskytuje informace v oblasti prevence sociálně patologických jevů žákům i jejich zákonným zástupcům.
 • Sleduje a koordinuje integraci žáků – cizinců, prioritou je prevence rasismu a xenofobie.
 • Monitoruje klima ve třídách a případné problémy či rizika řeší ve spolupráci se školním psychologem a výchovným poradcem. 
 • Kontaktuje odpovídající odborné pracoviště v případě akutního výskytu sociálně patologických jevů na škole.
 • Vede písemné záznamy umožňující doložit rozsah a obsah činnosti školního metodika prevence, především navržená a realizovaná opatření.

Další činnosti školního metodika prevence:

 • Úzce spolupracuje s třídními učiteli a učiteli obecně, přičemž podporuje bezpečné a zdravé klima ve třídě a ve škole.
 • Vyhodnocuje varovné signály spojené s možností výskytu rizikového chování.
 • Organizuje přednášky a besedy, které se týkají výše uvedené problematiky.
 • Na metodika prevence se může obrátit žák školy nebo jeho zákonný zástupce při jakémkoliv podezření na počátek či průběh rizikového chování u žáků.

UŽITEČNÉ INTERNETOVÉ a TELEFONICKÉ ODKAZY v případě KRIZE

Péče o duševní zdraví

Linka bezpečí

První pomoc při psychických potížích

Krizové centrum RIAPS

Opatruj se

Modré dveře

Modrá linka

Centrum krizové intervence Bohnice

Omlouvání absence

 • Apelujeme na minimalizování absence.
 • Pravidla pro omlouvání absence žáků jsou detailně popsány ve Školním řádu.
 • Buďte důslední při doplňování probrané látky po absenci studenta.
 • Omlouvání nepřítomnosti žáka ve vyučování je plně v pravomoci jednotlivých pedagogických pracovníků podle následujících pravidel kratší absence (nejdéle 2 dny) - omlouvá zákonný zástupce (uvede důvod,délku a podpis). Doporučujeme lékařské potvrzení.
 • Neakutní lékařské vyšetření a ošetření si je povinen žák zajistit mimo dobu vyučování
 • Na nutné ošetření bude žák uvolněn na dobu nezbytně nutnou.
 • Dlouhodobá absence – potvrzení od lékaře, popř. jeho tel. číslo pro ověření; oznámit telefonicky škole do 3 dnů
 • Rodinné důvody – požádat o uvolnění 3 dny předem
 • Uvolnění studenta na delší dobu (sportovní soustředění, rekreace apod.) - 14 dní předem; povoluje pouze ředitel školy
 • Omlouvání absence ihned po příchodu do školy, nejpozději do 3 prac. dnů, jinak je absence považována za neomluvenou.
 • Svévolné pozměňování záznamů v omluvném listu nebo falšování podpisů jiných osob bude považováno za závažné porušení školního řádu. 

PODMÍNKY ODLOŽENÉ KLASIFIKACE

V případě, že absence žáka v určitém předmětu za dané pololetí bude vyšší jak 25 %, nemusí pedagog žáka za dané pololetí klasifikovat a žák vykonává zkoušku k doplnění klasifikace z látky za celé pololetí.

ZÁSADY EFEKTIVNÍHO UČENÍ

 • Každý den v týdnu si stanovte pravidelný čas, kdy se budete učení věnovat. Příprava by neměla začít hned po návratu ze školy.
 • Neměli byste se například učit s plným žaludkem, v přetopené místnosti apod. K učení zvolte takové místo, kde se vám daří lépe koncentrovat. Je dobré se vyvarovat každého zbytečného hluku.
 • Vždy je dobré začínat nejméně náročným, oblíbeným předmětem a dále je vhodné řadit ze sebou předměty co nejméně příbuzné (matematika, literatura, chemie, dějepis).
 • Při horší koncentraci pozornosti a únavě doporučujeme kratší doby souvislého studia (20 až 30 minut) oddělené přestávkami (stačí 3-10 minut).
 • Důležitější než délka učení je pravidelné opakování.
 • Co si nemůžete zapamatovat si nějakým způsobem zvýrazněte - např. barevné zobrazení, použití velkých písmen apod.
 • Při učení se nové nebo rozsáhlejší látce, např. při opakování, je vhodné projít velmi zhruba nejprve celou látku a potom ji rozdělit do menších úseků. V každém úseku pak najděte hlavní myšlenku a nahlas si ji zformulujte.
 • Při studiu cizích jazyků dodržujeme zásadu bez učení slovíčkům ani den. Nejsou-li nová, opakujte si alespoň stará. Učte se vždy jednak k českému slovu cizí, ale i k cizímu český význam. Slovíčka nejen čtěte a vyslovujte nahlas, ale i pište, abyste si dobře zapamatovali jejich často odlišnou mluvenou a písemnou formu.
×