Metodik prevence pro DM

Luboš Lamačka – vedoucí vychovatel

tel.725 509 239

e-mail:  lamacka.l@sslvt.cz

Konzultační hodiny:

Sudý týden                 Lichý týden

Po 14:00 - 15:00        Po 14:00 -15:00

St 17:00 - 18:00         St 17:00 - 18:00

Konzultace je možná po individuální dohodě kdykoliv.

Standardní činnosti hlavního vychovatele na DM:

  • Působení na rozvoj kompetencí ubytovaných žáků v oblasti sociálních dovedností, zodpovědnosti, tolerance.
  • Mapování klimatu výchovných skupin, konzultují případné problémy, navrhují opatření.
  • Kontaktování se s rodiči v rámci telefonického kontaktu, osobních setkání a dalších možností komunikace.
  • Dbá na dodržování správného režimu dne a zásad psychohygieny.
  • Kontroluje vedení pedagogické a další dokumentace DM.
  • Zajišťování a předávání odborných informací o problematice sociálně patologických jevů, o nabídkách programů a projektů, o metodách a formách specifické primární prevence pedagogickým pracovníkům DM.
  • Spolupráce s třídními učiteli při zachycování varovných signálů spojených s možností rozvoje sociálně patologických jevů u jednotlivých žáků a tříd a participace na sledování úrovně rizikových faktorů, které jsou významné pro rozvoj sociálně patologických jevů na DM.
  • Vyhledávání a orientační šetření žáků s rizikem či projevy sociálně patologického chování, poskytování poradenských služeb těmto žákům a jejich zákonným zástupcům, případně zajišťování péče odpovídajícího odborného pracoviště (ve spolupráci s ředitelem DM, ostatními pracovníky DM a ŠPP, třídními učiteli)
  • Případné krizové situace či kázeňské problémy žáků na DM řeší sama, popř. po konzultaci s ředitelem DM, s ostatními pracovníky DM a ŠPP, třídním učitelem.
×